jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,000 บาท 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 10 – 31 สิงหาคม 2563

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,000 บาท 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 10 – 31 สิงหาคม 2563

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

1 ผู้ประสานงานโครงการ จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 เจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปได้ดี พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้

****ผู้สมัครสอบจัดส่งหรือยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตัวเองได้ที่สถาบันวัคซีน แห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบําราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ จัดส่งทาง E-Mail: hranvi.go.th ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กรณีจัดส่งทาง ไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราเป็นสําคัญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-2580-4729 -31 ต่อ 602 ****

ไฟล์แนบ-เอกสารประกอบการสมัคร