jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2563

ประกาศกองทัพภาคที่ 3 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด
– กรมทหารพรานที่ 31
– กรมทหารพรานที่ 32
– กรมทหารพรานที่ 33
– กรมทหารพรานที่ 35
– กรมทหารพรานที่ 36
– หมวดทหารพรานหญิงที่ 31
– หมวดทหารพรานหญิงที่ 32

จำนวนอัตรา
– ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 มกราคม 2564 หรือตามที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
– เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
– มีความประพฤติเรียบร้อย (สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และ ไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ)
– เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
– ทหารพราน ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ)
– ทหารพรานหญิง ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปี
– สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
– สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับราชการในสังกัด กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 33 จะต้องมีความสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ณ สถานที่รับสมัคร
หน่วยรับสมัคร
– กรมทหารพรานที่ 31 : ตำบลทุ่งควบ อำเภทเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร. 054-884-589
– กรมทหารพรานที่ 32 : ตำบลฝายแก้ว อำเภทภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 054-783-832
– กรมทหารพรานที่ 33 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 741135
– กรมทหารพรานที่ 35 : ตำบลสักงาม อำเภอคคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
– กรมทหารพรานที่ 36 : ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-681-300, 053-681-779 ต่อ 101, ทบ. 95538 ต่อ 101
– หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 : ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
– หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 74135

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ