jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

องค์การค้าของ สกสค. รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของจำนวน 42 อัตรา

องค์การค้าของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. 42 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน 2563
ประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.
รายละเอียดรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
1.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.3 มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความ เชี่ยวชาญสูงในการบริหารงานการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบประจําปี ที่ต้องอาศัย เทคนิค วิชาการ ทฤษฎี กํากับตรวจสอบให้คําปรึกษา แนะนําปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จํานวน 4 อัตรา
2.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี 2.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี และความชํานาญในการตรวจสอบ ภายใน การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบประจําปี ที่ต้องอาศัยเทคนิค วิชาการ ทฤษฎี ในการปฏิบัติงาน
2.4 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
สํานักบริหารกลาง
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก จํานวน 1 อัตรา
1.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูงด้านการวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผล ชี้แจง รายงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นํา งานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ การวางแผนจัดทําระบบเครือข่าย หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลังบุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรม สัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งานอาคารสถานที่ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แนบท้ายประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 3 อัตรา
2.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
2.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านการวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผล การบํารุงรักษาเครือข่าย องค์กร ชี้แจง รายงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นํา งานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งาน จัดอัตรากําลังบุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งานอาคารสถานที่ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
2.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3. ตําแหน่งหัวหน้าส่วน จํานวน 5 อัตรา
3.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
3.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความชํานาญในการ วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ปรับปรุง แก้ไขงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลัง บุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งาน อาคารสถานที่ และมีความชํานาญด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
3.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

4. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จํานวน 15 อัตรา
4.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
4.2 วุฒิการศึกษา
4.2.1 ปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
4.2.2 ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 14 อัตรา
4.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความชํานาญใน สั่งการ ปรับปรุง แก้ไขงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลังบุคลากร งาน ประกันสังคม หรืองานพยาบาล งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งาน อาคารสถานที่ งานความปลอดภัยวิชาชีพ การจัดทําใบอนุญาตโรงงาน และมีความชํานาญด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ
4.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จํานวน 8 อัตรา
5.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
5.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.3 มีประสบการณ์ด้านการจัดทําแผน งานประชุม งานสารบรรณ งานด้านกฎหมาย งาน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
www.suksapan.or.th และ www.suksapanpanit.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กันยายน 2563
ให้ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปและหลักฐานการสมัครที่ Email hrasuksapan.or.th ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการ Upload เอกสารรวมแล้วไม่เกิน 30 MB ในรูปแบบของ PDF หรือ JPG หรือ BMP เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร