jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤศจิกายน 2563

jobbnk

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ


กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564 จำนวน 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564 จำนวน 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
เปิดสอบบรรจุ 81 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)
– ระดับปริญญาตรี จำนวน 77 อัตรา
– ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 4 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
– บุคคลชาย/หญิง
– นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
– เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 29 ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ.2535 – 2542) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก “ดำ” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ
– ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ( ยกเว้นทหารกองประจำการที่ปลดตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ไม่สามารถสมัครได้ ) อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2529- 2542)
– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจำกผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2529-2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
3. คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง และคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ

การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์ 
http://www.radd-atc.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– ผนวก ก
– กำหนดการสอบคัดเลือก


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาโดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 21 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://cdd.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักโบราณคดี
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

2. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา

3. ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางวรรณคดีไทย หรือทางภาษาไทย

4. ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

6. ตำแหน่ง นายช่างประณีตศิลป์
อัตราเงินเดือน 23110 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงานด้านช่างศิราภรณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

7. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปกรรม

8. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปกรรม

9. ตำแหน่ง นายช่างหล่อ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ เทคนิคการหล่อ เทคนิคอุตสาหกรรม ศิลปกรรม เทคนิคการผลิต

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

11. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม

12. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

13. ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

14. ตำแหน่ง พนักงานดูแลโบราณสถาน
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://finearts.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงาน จำนวน 27 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
– ม.6 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 113 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. จำนวน 22 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
– ม.3/ม.6 จำนวน 71 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ 
https://gpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจ 4 จำนวน 400 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครบัดนี้ – 8 ธ.ค.63

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 400 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563
ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงาน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563
จากบุคคลภายนอก/ พนักงานระดับ 2 – 3/ ผู้ช่วยพนักงาน สัญญาจ้างประเภทที่ 1/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

– จำนวน 400 อัตรา (เป็นเพศชาย 270 อัตรา เพศหญิง 130 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์  สถิติ
พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ
การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง
ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือค าวินิจฉัย
ของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

3. สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของส านักงาน ก.พ.
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
4. เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ผู้สมัครไม่ต้องแนบผลการสอบ ภาค ก ในระบบรับสมัคร)
5. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ
(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องน ามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารก าหนด จะถือว่าเป็น
ผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

– พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

การสมัครและการชำระเงิน
– บุคคลภายนอก
1.ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ ตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ  ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6

2. ผู้ฝากประวัติที่เลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงิน โดยพิมพ์เอกสารแบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant61.com ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยไปยื่นช าระเงินที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2563 เท่านั้น ผู้ฝากประวัติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันทำการหลังจากการช าระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
– พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ประกาศรับสมัคร