jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

jobbnk

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information,Computer InformationSystem,Computer Science,Information Technology,Internet and E-CommerceTechnology, Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาอื่่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง วิศวกร (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง นักการตลาด (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางการตลาด

4. ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี

5. ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ


(ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9,188 อัตรา เงืนเดือน 9000 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการโคกหนองนาโมเดล จำนวน 9,188 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เร็วๆนี้

กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” จำนวน 9,188 อัตรา

พช. เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”
จำนวน 9,188 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัครสอบ  สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ) ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : หากมีรายละเอียดจะนำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เร็วๆนี้!!!

 


องค์การค้าของ สกสค. รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของจำนวน 42 อัตรา

องค์การค้าของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. 42 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน 2563
ประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.
รายละเอียดรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
1.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.3 มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความ เชี่ยวชาญสูงในการบริหารงานการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบประจําปี ที่ต้องอาศัย เทคนิค วิชาการ ทฤษฎี กํากับตรวจสอบให้คําปรึกษา แนะนําปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จํานวน 4 อัตรา
2.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี 2.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี และความชํานาญในการตรวจสอบ ภายใน การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบประจําปี ที่ต้องอาศัยเทคนิค วิชาการ ทฤษฎี ในการปฏิบัติงาน
2.4 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
สํานักบริหารกลาง
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก จํานวน 1 อัตรา
1.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูงด้านการวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผล ชี้แจง รายงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นํา งานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ การวางแผนจัดทําระบบเครือข่าย หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลังบุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรม สัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งานอาคารสถานที่ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แนบท้ายประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 3 อัตรา
2.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
2.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านการวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผล การบํารุงรักษาเครือข่าย องค์กร ชี้แจง รายงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นํา งานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งาน จัดอัตรากําลังบุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งานอาคารสถานที่ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
2.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3. ตําแหน่งหัวหน้าส่วน จํานวน 5 อัตรา
3.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
3.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความชํานาญในการ วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ปรับปรุง แก้ไขงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลัง บุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งาน อาคารสถานที่ และมีความชํานาญด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
3.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

4. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จํานวน 15 อัตรา
4.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
4.2 วุฒิการศึกษา
4.2.1 ปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
4.2.2 ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 14 อัตรา
4.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความชํานาญใน สั่งการ ปรับปรุง แก้ไขงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลังบุคลากร งาน ประกันสังคม หรืองานพยาบาล งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งาน อาคารสถานที่ งานความปลอดภัยวิชาชีพ การจัดทําใบอนุญาตโรงงาน และมีความชํานาญด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ
4.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จํานวน 8 อัตรา
5.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
5.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.3 มีประสบการณ์ด้านการจัดทําแผน งานประชุม งานสารบรรณ งานด้านกฎหมาย งาน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
www.suksapan.or.th และ www.suksapanpanit.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กันยายน 2563
ให้ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปและหลักฐานการสมัครที่ Email hrasuksapan.or.th ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการ Upload เอกสารรวมแล้วไม่เกิน 30 MB ในรูปแบบของ PDF หรือ JPG หรือ BMP เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร


กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 รวมงานกว่า 1,000,000 อัตรา

กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 พบกับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวนกว่า 1,000,000 อัตรา เพื่อให้คนไทยมีงานทำ รวมถึงการจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98-99 ภายในงานแบ่งเป็นโซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการ การสาธิต และแนะแนวอาชีพ เป็นต้น

ข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ตำแหน่งงานว่างรอการบรรจุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 อัตรา แบ่งออกเป็น
1. ตำแหน่งงานว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา
2. ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา
3. ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา
4. การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา
5. การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา
6. ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 คน

การเตรียมการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 นั้นจะมีการรวบรวมตำแหน่งงานว่างที่ทุกหน่วยงานต้องการรับสมัครเพื่อนำไปจับคู่กับผู้ที่มาสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะมีตำแหน่งงานว่างจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จะนำไปรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทํา.com และ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาและร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมและจะนำไปสู่การจับคู่ตำแหน่งงานได้ดีขึ้น ผู้ที่ต้องการหางานทำสามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างได้จากเว็บไซต์ รวมถึงเข้าไปลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยการหาตำแหน่งงานว่างสามารถหาข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัคร จากประเภทงาน, ตำแหน่งงาน และจากพื้นที่

สำหรับผู้ที่ต้องการไปสมัครงานในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานไปหลาย ๆ ชุด ทั้งสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรการฝึกอบรมต่าง ๆ, สำเนาใบผ่านงานหรือใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเก่า, รูปถ่าย และเรซูเม่ รวมถึงฝึกซ้อมในการแนะนำตัวอย่างสั้น ๆ เช่นประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ทักษะและความสามารถ ที่สำคัญคือหาความรู้เกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานที่เราจะสมัคร เลือกเสื้อผ้าและรองเท้าในแบบที่เรียบร้อยและดูเป็นทางการ เตรียมปากกาไปด้วยหลาย ๆ แท่ง และควรไปแต่เช้าเพื่อที่จะได้มีเวลาไปสมัครหลาย ๆ บริษัท


ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่างแบงค์กรุงเทพ รีบสมัครด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่าง

1. Financial Accounting
– ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีตามงบทดลองและการบันทึกรายการบัญชีของธนาคาร
– กำหนดรูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับบริการหรือธุรกรรมของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือปัญหาทางบัญชีแก่หน่วยงานภายในธนาคาร

2. Financial Analyst
– วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
– จัดทำประมาณการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธนาคาร

3. Accounting System Support
– พัฒนาและควบคุมการใช้งานระบบงานด้านบัญชี
– ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของระบบงานด้านบัญชี และประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ (ตำแหน่งที่ 1 และ 2)
สาขาบัญชี,การเงิน,MIS,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สถิติและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งที่ 3)
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access ได้เป็นอย่างดี
– สามารถเขียนโปรแกรมบัญชีขั้นพื้นฐานได้ เช่น VB (ตำแหน่งที่ 3)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV มาที่ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริพรTel : 0 2230 1347 , 0 2626 4835


(วุฒิ ปวส. ป.ตรี )กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 49 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
านวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรม
โครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา)
และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายกำหนด (สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง) และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า

3. ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทาง
สมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมีทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า

4. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

5.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า

6. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

7. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ..ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

8.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

9. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

11. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

การรับสมัคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สมัครทางอินเตอร์เน็ต
https://rid.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัคร