jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

องค์การค้าของ สกสค. รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของจำนวน 42 อัตรา

jobbnk

องค์การค้าของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. 42 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน 2563
ประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.
รายละเอียดรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
1.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.3 มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความ เชี่ยวชาญสูงในการบริหารงานการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบประจําปี ที่ต้องอาศัย เทคนิค วิชาการ ทฤษฎี กํากับตรวจสอบให้คําปรึกษา แนะนําปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จํานวน 4 อัตรา
2.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี 2.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี และความชํานาญในการตรวจสอบ ภายใน การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบประจําปี ที่ต้องอาศัยเทคนิค วิชาการ ทฤษฎี ในการปฏิบัติงาน
2.4 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
สํานักบริหารกลาง
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก จํานวน 1 อัตรา
1.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูงด้านการวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผล ชี้แจง รายงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นํา งานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ การวางแผนจัดทําระบบเครือข่าย หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลังบุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรม สัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งานอาคารสถานที่ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แนบท้ายประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 3 อัตรา
2.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
2.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านการวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผล การบํารุงรักษาเครือข่าย องค์กร ชี้แจง รายงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นํา งานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งาน จัดอัตรากําลังบุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งานอาคารสถานที่ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
2.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3. ตําแหน่งหัวหน้าส่วน จํานวน 5 อัตรา
3.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
3.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความชํานาญในการ วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ปรับปรุง แก้ไขงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลัง บุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งาน อาคารสถานที่ และมีความชํานาญด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
3.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

4. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จํานวน 15 อัตรา
4.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
4.2 วุฒิการศึกษา
4.2.1 ปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
4.2.2 ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 14 อัตรา
4.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความชํานาญใน สั่งการ ปรับปรุง แก้ไขงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลังบุคลากร งาน ประกันสังคม หรืองานพยาบาล งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งาน อาคารสถานที่ งานความปลอดภัยวิชาชีพ การจัดทําใบอนุญาตโรงงาน และมีความชํานาญด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ
4.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จํานวน 8 อัตรา
5.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
5.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.3 มีประสบการณ์ด้านการจัดทําแผน งานประชุม งานสารบรรณ งานด้านกฎหมาย งาน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.suksapan.or.th และ www.suksapanpanit.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กันยายน 2563
ให้ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปและหลักฐานการสมัครที่ Email hrasuksapan.or.th ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการ Upload เอกสารรวมแล้วไม่เกิน 30 MB ในรูปแบบของ PDF หรือ JPG หรือ BMP เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ


ธนาคารเกียรตินาคิน รับสมัครพนักงานประจำ เงินเดือน+โบนัส+สวัสดิการเพียบ ตำแหน่ง 19 อัตรา

ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานที่ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตจว. ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับ จำนวน 19 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับธนาคารเกียรตินาคิน

ตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน

 1. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Outbound Collection)
 2. Telesales ประกันภัยรถยนต์ (มีเงินเดือนประจำ)
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคาร (Telesales)
 4. Telesales สินเชื่อ SME รถคูณ3
 5. เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Re-Structuring)
 6. Telesales / Directsales สินเชื่อบุคคลและบัตรกดเงินสด
 7. บริหารจัดการข้อมูล (RCC MIS) AM – M
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
 9. Directsales สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan)
 10. Telesales / Directsales สินเชื่อรถแลกเงิน (Car Quick Cash)
 11. IT Operator
 12. เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด มหาชน
 13. Telesale ขายสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEcar3x
 14. Telesale sme Car3x
 15. เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด มหาชน
 16. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พัฒนาธุรกิจ สาขาอยุธยา (M-SM)
 17. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาภูเก็ต (M – SM)
 18. พัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมงานปฏิบัติการ (M-SM)
 19. System Development – Investment System (M-SM)

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน


ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 จำนวน 20 อัตรา สมัคร 29 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 63

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2563 จำนวน 20 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
3. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ
สำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ ดังนี้
(1) FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile
Application, React native, Flutter
(2) BachEnd – Golang, JAVA
(3) Data Analytic – Python, R
(4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
5. หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ
ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร
จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE
ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การรับสมัครการสอบ
1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง
http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคาร จะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่10 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ฝากประวัติ ธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ผู้ฝากประวัติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันทำการหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้ฝากประวัติท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้

ประกาศรับสมัคร


สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ค่าครองชีพลุกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท
จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฏหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://admincourt.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


ธนาคารธนชาต รับสมัครพนักงานประจำ เงินเดือนดี สวัสดิการเพียบ เช็คตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่ jobbnk.com

ธนาคารธนชาต กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประจำ ในสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค จำนวนหลายตำแหน่ง โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่าง ธนาคารธนชาต ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติส่วนตัว พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับธนาคารธนชาต

ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารธนชาต

 1. เจ้าหน้าที่ส่วนงานสินเชื่อ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด
 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงานและกำกับกิจการองค์กร
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 3. เจ้าหน้าที่ Cross Sale (เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส)
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 4. ผู้จัดการอาวุโส/ ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการ…
 5. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้เช่าซื้อรถยนต์
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 6. เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่/รถยนต์มือสอง สาขาอุดรธานี
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 7. CCBO – Specialist – Business Intel & Analytics
  ธนาคารธนชาต
 8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ประจำธนาคารธนชาตสาขาวงศ์สว่าง
 9. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำธนาคารธนชาต สาขาธนชาตและเพชรบุรีตัดใหม่…
 10. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำธนาคารธนชาตสาขาเพชรบุรีตัดใหม่…
 11. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำธนาคารธนชาต สาขาธนชาตและเพชรบุรีตัดใหม่…
 12. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ธุรการ)-ประจำ บ.ธนชาตประกันภัย-สาขาเดอะไนน์…
 13. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกันภัย)
 14. พนักงานขับรถส่วนกลาง ธนาคารธนชาต (สาขาอุดรธานี)

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารธนชาต


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 52 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน จำนวน 52 อัตรา เพศชาย เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียด ดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์
– เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
– มีคุณวุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
– สามารถว่ายน้ำได้

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ