jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวนหลายอัตรา สมัคร 22ก.ค.-3ส.ค.63

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวนหลายอัตรา
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆรวม 25 อัตรา

กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

รหัสคุณวุฒิ 01
สังกัดฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ
จำนวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านการขนส่งและ Logistis ระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการนำเข้า – ส่งออก และพิธีศุลกากร มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจำหน่ายสินค้า e-Commerce และการใช้ Platform e-Marketplace รวมทั้ง
การทำตลาด e-Commerce และDigital Marketing เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและ
การเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOELF, TOEIC, TU-GET CU-TEP
เป็นต้น ที่มีอายุผลการทดสอบไม่เกิน 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และใช้งานโปรแกรม Micrasoft OFce
ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 02
สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเดิม
มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถวางแผนและดำเนินงานพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้

รหัสคุณวุฒิ 03
สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเดิม
มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทั้งพูด ทั้งเขียนได้ หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น TU-GET CU-TEP TOEIC
TOEFL IELTS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 04
สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูดและการเขียนในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม
Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น
TOEIC/ELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 05
สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 06
สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
หมายเหตุ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ
วิชาสอน
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ออกแบบระบ

รหัสคุณวุฒิ 07
สังกัดฝ่ายระบบบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Software ด้วย Net Framework เช่น C#, VB.Met.
อัตราเงินเดือน 15,590 บาท
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ASP Net, uns JAVA, JSP,Servlet
3.มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ Web Server, XML HTML๕ และ AJAX
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Sever เช่น I5, Apache, Tormcat
5. มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle และ AMicrosoft SOL Seruer
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SO. Staternent
8. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
9. สามารถทำงานเป็นทีม

รหัสคุณวุฒิ 08
สังกัดฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– วิชาการสร้างสรรค์และเขียนข่าว บทความ สำหรับสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
– วิชาการบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
– วิชาการประยุกต์ใช้กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาพลักษณ์องค์กร
(ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู้ความสามารถทั่วไป

รหัสคุณวุฒิ 09
สังกัดฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แนวทางและวิธีปฏิบัติิเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน วิธีการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานภายใน
สถานประกอบกิจการ

รหัสคุณวุฒิ 10
สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านดิจิทัล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– วิชาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

รหัสคุณวุฒิ 11
สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel uaeseuu System Application Program (SAP)

รหัสคุณวุฒิ 12
สังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล
จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
– ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูล (DBMS) โดยใช้ Oracle/Microsoft SQL,Server
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูล NOSQL โดยใช้ MongoDB
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ Hadoop Big Data
– มีความรู้ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows
– มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา C# .NET, Java, C/C++ หรือ Phyton เป็นต้น
– มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NOSQL และ PL/SQL ในการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 13
สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
– ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ด้านระบบ WAN, LAN, WLAN,TC/IP เป็นอย่างดี
๒. มีความรู้ด้าน Network Security เบื้องต้น
มีความรู้ในการออกแบบติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น Switch Router เป็นต้น
๔. สามารถปรับปรุง และบำรุงรักษาเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
๕. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๗. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
๘. สามารถทำงานเป็นทีมงานได้

รหัสคุณวุฒิ 14
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) แขนงไฟฟ้ากำลังระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร

รหัสคุณวุฒิ 15
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่น้อยกว่าภาคีสถาปนิก
จากสภาสถาปนิก โดยมีความรู้ความชำนาญสามารถออกแบบเขียนแบบด้วยความพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad
และสามารถนำเสนองานด้วยการขึ้นโมเดลด้วยโปรแกรม ๓ มิติ เช่น โปรแกรม ARCHICAD หรือ 3DMAX
หรือ SKETCH UP หรือ RAVIT เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 16
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
โดยมีความรู้ความชำนาญด้านการสำรวจที่ดิน การทำแผนที่ การคำนวณหาค่าระดับสูง-ต่ำ ของพื้นที่ การหาปริมาณ
ดินตัด ดินถม รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือสำรวจได้ทุกชนิด และสามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
Auto Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 17
สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– หลักการบัญชี
– หลักภาษีอากร
– การใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี

รหัสคุณวุฒิ 18
สังกัดฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ภาคทฤษฎี
การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ระบบเบนซินหัวฉีด
ระบบดีเซลคอมมอนเรล ,
ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศรถยนต์
ระบบเบรกและช่วงล่าง
พลังงานทดแทน

การรับสมัคร
สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ


การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 25 ตำแหน่ง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 25 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สถาปนิก 8
2. วิศวกร 8 (ไฟฟ้า)
3. วิศวกร 8 (โยธา)
4. นิติกร 6
5. บุคลากร 6
6. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6
7. นักวิชาการ 6
8. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
9. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6
10. พนักงานบัญชี 6
11. พนักงานพัสดุ 6

12. ช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง)
13. ช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก)
14. พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5
15. ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)
16. ช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส)
17. พนักงานการสินค้า 5
18. พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า)
19. พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
20. ช่างเทคนิค 4 (งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน)
21. พนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ)
22. พนักงานสำรวจร่องน้ำ 4
23. พยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
24. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3
25. พนักงานปากเรือ 2 (พนักงานขุด)

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบ จะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ 
https://portjob63.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 57 อัตรา สมัคร 5-31 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 57 อัตรา สมัคร 5-31 สิงหาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

สำนักการคลัง
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สำนักการช่าง
– ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

สำนักการศึกษา
– ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 อัตรา

1.1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ จำนวน 10 อัตรา
– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา
– คนงาน จำนวน 3 อัตรา
– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 อัตรา

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 5 – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร – ไฟล์แนบ


สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 3-9 สิงหาคม 2563 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  เรื่อง รีบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 3-9 สิงหาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต จำนวน 3 อัตรา
1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2) กลุ่มวิชาทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
1) มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารประกาศรับสมัคร  – ไฟล์แนบ

 


(ปวส.)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 10 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 10 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ก. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ข. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

สมัครทางเว็บไซต์https://paladmof.thaijobjob.com/ วันที่เปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร เปิดรับสมัคร – 16 สิงหาคม 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร เปิดรับสมัคร – 16 สิงหาคม 2563 การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานพิจารณาสินไหม สำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต (สงช.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติเพื่อการประกันภัย เศรษฐศาสตร์การเงิน การบัญชีการตลาดรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง

3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ การประกันภัย การพิจารณาสินไหม หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวางแผนการตลาดหรือการส่งเสริม  การขายผลิตภัณฑ์การประกันภัย หรือมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณ ธนาคารต่างๆ สถานประกอบการทางด้านการเงิน หรือหน่วยงานรัฐบาล การพิจารณาประวัติการรักษาพยาบาล การแปลผลการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา/ทางรังสีวินิจฉัย และมีความรู้ความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตสามารถนำมาปรับใช้ในการฏิบัติงาน  ได้เป็นอย่างดี รวมระยะเวลาประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี(ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานประกอบ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานดังกล่าวจริง)

4 หากมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

5 มีความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่รับผิดชอบงานและ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

6 มีความรู้ทักษะเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

การสมัคร :

1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน ทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่ง ผู้บริหารทีม 10 ประจำ สงช. เท่านั้น)ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึกข้อมูลให้ผู้สมัครเลือก “สายงานที่สนใจ” ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจำ สงช. เพียงตำแหน่งเดียว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคาร จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่16สิงหาคม 2563กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6 ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

เอกสารประกอบการสมัครสอบไฟล์