jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 60 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 60 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563

ประกาศงานระเบียบการโดยสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ
จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สัญชาติไทย
– อายุ 18-40 ปี
– ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องมี สด.43 หรือ สด.8
– วุฒิ ม.3
– เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจ 4 จำนวน 400 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครบัดนี้ – 8 ธ.ค.63

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 400 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563
ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงาน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563
จากบุคคลภายนอก/ พนักงานระดับ 2 – 3/ ผู้ช่วยพนักงาน สัญญาจ้างประเภทที่ 1/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

– จำนวน 400 อัตรา (เป็นเพศชาย 270 อัตรา เพศหญิง 130 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์  สถิติ
พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ
การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง
ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือค าวินิจฉัย
ของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

3. สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของส านักงาน ก.พ.
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
4. เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ผู้สมัครไม่ต้องแนบผลการสอบ ภาค ก ในระบบรับสมัคร)
5. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ
(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องน ามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารก าหนด จะถือว่าเป็น
ผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

– พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

การสมัครและการชำระเงิน
– บุคคลภายนอก
1.ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ ตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ  ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6

2. ผู้ฝากประวัติที่เลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงิน โดยพิมพ์เอกสารแบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant61.com ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยไปยื่นช าระเงินที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2563 เท่านั้น ผู้ฝากประวัติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันทำการหลังจากการช าระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
– พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ประกาศรับสมัคร

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครพนักงานในเขตกรุงเทพ/ส่วนภูมิภาค ทุกระดับวุฒิการศึกษา

ธนาคารกสิกรไทย โดยบริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงาน ณ สาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค จำนวน 39 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่าง กสิกรไทย

 1. เจ้าหน้าที่จัดการคำสั่งซื้อและบริการข้อมูลลูกค้า…
 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง)
 3. เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่พหลโยธิน
 4. เลขานุการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานแจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)
 5. เลขานุการผู้บริหาร ประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน …
 6. เลขานุการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ รับด่วน!
 7. เจ้าหน้าที่จัดการคำสั่งซื้อและบริการข้อมูลลูกค้า…
 8. เลขานุการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
 9. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานIT ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ…
 10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธ.กสิกรไทยอาคารเมืองไทยภัทร สัญญาจ้าง 1 เดือน
 11. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ CCTV (ประจำกสิกรไทยราษฎร์บูรณะ) – ด่วน
 12. เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
 13. เจ้าหน้าที่งานจัดการข้อมูลและเอกสารเครดิต
 14. เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลพนักงานและสารสนเทศ
 15. ผู้ประสานงานประจำ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ
 16. เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ
 17. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Debt Collector)
 18. นายหน้าอิสระ ( สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อบุคคล)
 19. เลขานุการ ธนาคารกสิกรไทยสาขาเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง…
 20. นายหน้าอิสระ (สินเชื่อที่อยู่อาศัย)
 21. พนักงานขับรถยนต์
 22. เลขานุการ ธนาคารกสิกรไทยตึก K-plus หลังมหาวิทยาลัยจุฬาฯ
 23. เลขานุการผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน …
 24. พนักงานส่งเอกสารประจำธนาคารกสิกรไทย สาขา พหลโยธิน
 25. เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธิน
 26. เลขานุการผู้บริหาร ประจำธ.กสิกรไทยตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา …
 27. พนักงานรักษาความปลอดภัย
 28. ผู้จัดการแผนกสาธารณูปโภค-ประจำสาขา KPlus@Zywalk
 29. เจ้าหน้าที่ QA , QC งานซ่อมอาคาร/สาขา/อาคารสูง ธ.กสิกรไทย
 30. นายหน้าอิสระ (สินเชื่อรถยนต์)
 31. เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
 32. นายหน้าอิสระ (Telesales สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด…
 33. นายหน้าอิสระ (Telesales สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด…
 34. โฟร์แมน
 35. เจ้าหน้าที่ช่างประจำอาคาร (พหลโยธิน, สีลม, แจ้งวัฒนะ, ราษฎร์บูรณะ…
 36. นายหน้าอิสระ (สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อบุคคล…
 37. นายหน้าอิสระ (สินเชื่อรถยนต์) รายได้ตามความสามารถ (Comission และ…
 38. นายหน้าอิสระ (Telesales สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด…
 39. ผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor)

 

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง กสิกรไทย

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธนาคารทิสโก้ รับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจได้ที่นี่

ธนาคารทิสโก้ เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ทิสโก้ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้จากลิงก์ดังกล่าว

สมัครงาน ธนาคารทิสโก้

ตำแหน่งงานว่าง ทิสโก้

 • Digital Business & Digital Innovation (งานด้านพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)
 • Sales Representative (งานตัวแทนขายผลิตภัณฑ์)
 • Analysis & Investment Strategy (งานวิเคราะห์และกลยุทธการลงทุน)
 • Marketing and Credit Analysis (งานด้านการตลาดสินเชื่อรายย่อยและวิเคราะห์สินเชื่อ)
 • Financial Technology & IT (งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • Corporate Governance (กำกับและดูแลองค์กร)
 • Temporary Jobs (พนักงานรายวัน)
 • Internship (ฝึกงาน)

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง ทิสโก้

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

เอไอเอส (AIS) เปิดรับสมัครพนักงานบริษัท จำนวนมาก เช็คตำแหน่งงานว่างได้เลย

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สมัครงาน ธนาคารออมสิน 2563 กรอกใบสมัครไว้เลย!!

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน ปี 2563 สมัครงาน ธนาคารออมสิน ได้เปิดรับสมัครพนักงาน ลูกจ้าง หลายอัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง Internet ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ
ธนาคารออมสินภาค 1-18
2. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
3. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
4. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
(ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
5. ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ
ธนาคารออมสินภาค 1-18
6. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
7. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง
เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

*******หมายเหตุ ก่อนสมัครควรเตรียม  เช่น วุฒิการศึกษา, Transcript, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (สด8 สด43)
   กรุณาระบุประเภทเอกสารให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่าย   เช่น “Transcript ปริญญาตรี.jpg” หรือ “สำเนาทะเบียนบ้าน.jpg”
   เอกสารแนบแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 500 KB. ชื่อไฟล์ไม่ควรยาวเกิน 50 ตัวอักษร   และต้องเป็นไฟล์ .jpg,png,gif,pdf เท่านั้น**********

 

สมัครที่ไหน : สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน เท่านั้น
 www.gsb.or.th
หรือ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC
หรือ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp

30

 

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2563

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
1. บุคคลภายนอก อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับลูกจ้างนิติบุคคลไม่จำกัดอายุ ซึ่งปัจจุบันต้องทำงานให้กับทีโอทีและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ 
http://www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธนาคารเกียรตินาคิน รับสมัครพนักงานประจำ เงินเดือน+โบนัส+สวัสดิการเพียบ ตำแหน่ง 19 อัตรา

ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานที่ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตจว. ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับ จำนวน 19 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับธนาคารเกียรตินาคิน

ตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน

 1. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Outbound Collection)
 2. Telesales ประกันภัยรถยนต์ (มีเงินเดือนประจำ)
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคาร (Telesales)
 4. Telesales สินเชื่อ SME รถคูณ3
 5. เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Re-Structuring)
 6. Telesales / Directsales สินเชื่อบุคคลและบัตรกดเงินสด
 7. บริหารจัดการข้อมูล (RCC MIS) AM – M
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
 9. Directsales สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan)
 10. Telesales / Directsales สินเชื่อรถแลกเงิน (Car Quick Cash)
 11. IT Operator
 12. เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด มหาชน
 13. Telesale ขายสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEcar3x
 14. Telesale sme Car3x
 15. เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด มหาชน
 16. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พัฒนาธุรกิจ สาขาอยุธยา (M-SM)
 17. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาภูเก็ต (M – SM)
 18. พัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมงานปฏิบัติการ (M-SM)
 19. System Development – Investment System (M-SM)

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 จำนวน 20 อัตรา สมัคร 29 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 63

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2563 จำนวน 20 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
3. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ
สำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ ดังนี้
(1) FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile
Application, React native, Flutter
(2) BachEnd – Golang, JAVA
(3) Data Analytic – Python, R
(4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
5. หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ
ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร
จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE
ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การรับสมัครการสอบ
1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง
http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคาร จะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่10 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ฝากประวัติ ธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ผู้ฝากประวัติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันทำการหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้ฝากประวัติท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้

ประกาศรับสมัคร

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธนาคารธนชาต รับสมัครพนักงานประจำ เงินเดือนดี สวัสดิการเพียบ เช็คตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่ jobbnk.com

ธนาคารธนชาต กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประจำ ในสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค จำนวนหลายตำแหน่ง โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่าง ธนาคารธนชาต ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติส่วนตัว พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับธนาคารธนชาต

ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารธนชาต

 1. เจ้าหน้าที่ส่วนงานสินเชื่อ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด
 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงานและกำกับกิจการองค์กร
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 3. เจ้าหน้าที่ Cross Sale (เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส)
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 4. ผู้จัดการอาวุโส/ ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการ…
 5. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้เช่าซื้อรถยนต์
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 6. เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่/รถยนต์มือสอง สาขาอุดรธานี
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 7. CCBO – Specialist – Business Intel & Analytics
  ธนาคารธนชาต
 8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ประจำธนาคารธนชาตสาขาวงศ์สว่าง
 9. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำธนาคารธนชาต สาขาธนชาตและเพชรบุรีตัดใหม่…
 10. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำธนาคารธนชาตสาขาเพชรบุรีตัดใหม่…
 11. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำธนาคารธนชาต สาขาธนชาตและเพชรบุรีตัดใหม่…
 12. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ธุรการ)-ประจำ บ.ธนชาตประกันภัย-สาขาเดอะไนน์…
 13. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกันภัย)
 14. พนักงานขับรถส่วนกลาง ธนาคารธนชาต (สาขาอุดรธานี)

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารธนชาต

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

( รอบที่2 2563 )การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 20 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)  จำนวน 20 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 14 – 18 ตุลาคม 2563
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 

การรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563  ทางเว็บไชต์ https://pea.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัคร

 

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

(สมัครงาน SCG ) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานประจำหลายอัตรา อัพเดทตำแหน่งว่าง

(สมัครงาน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานประจำหลายอัตรา

เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Siam Cement Group ชื่อย่อ: SCG) เอสซีจี หรือเรียกสั้นๆว่า “ปูนใหญ่” เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง

 

สำนักงานใหญ่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ หรือคนที่ว่างงานกำลังมองหางานใหม่ๆอยู่นั้น วันนี้มีงานที่เปิดรับสมัครโดย SCG มาฝาหทุกท่านกัน

สำหรับท่านใดที่สนใจทำงาน สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ตามตำแหน่งที่สนใจได้ที่ https://career.scg.com/th/SearchJobs

 

 

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 รวมงานกว่า 1,000,000 อัตรา

กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 พบกับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวนกว่า 1,000,000 อัตรา เพื่อให้คนไทยมีงานทำ รวมถึงการจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98-99 ภายในงานแบ่งเป็นโซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการ การสาธิต และแนะแนวอาชีพ เป็นต้น

ข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ตำแหน่งงานว่างรอการบรรจุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 อัตรา แบ่งออกเป็น
1. ตำแหน่งงานว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา
2. ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา
3. ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา
4. การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา
5. การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา
6. ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 คน

การเตรียมการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 นั้นจะมีการรวบรวมตำแหน่งงานว่างที่ทุกหน่วยงานต้องการรับสมัครเพื่อนำไปจับคู่กับผู้ที่มาสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะมีตำแหน่งงานว่างจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จะนำไปรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทํา.com และ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาและร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมและจะนำไปสู่การจับคู่ตำแหน่งงานได้ดีขึ้น ผู้ที่ต้องการหางานทำสามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างได้จากเว็บไซต์ รวมถึงเข้าไปลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยการหาตำแหน่งงานว่างสามารถหาข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัคร จากประเภทงาน, ตำแหน่งงาน และจากพื้นที่

สำหรับผู้ที่ต้องการไปสมัครงานในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานไปหลาย ๆ ชุด ทั้งสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรการฝึกอบรมต่าง ๆ, สำเนาใบผ่านงานหรือใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเก่า, รูปถ่าย และเรซูเม่ รวมถึงฝึกซ้อมในการแนะนำตัวอย่างสั้น ๆ เช่นประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ทักษะและความสามารถ ที่สำคัญคือหาความรู้เกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานที่เราจะสมัคร เลือกเสื้อผ้าและรองเท้าในแบบที่เรียบร้อยและดูเป็นทางการ เตรียมปากกาไปด้วยหลาย ๆ แท่ง และควรไปแต่เช้าเพื่อที่จะได้มีเวลาไปสมัครหลาย ๆ บริษัท

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่างแบงค์กรุงเทพ รีบสมัครด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่าง

1. Financial Accounting
– ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีตามงบทดลองและการบันทึกรายการบัญชีของธนาคาร
– กำหนดรูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับบริการหรือธุรกรรมของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือปัญหาทางบัญชีแก่หน่วยงานภายในธนาคาร

2. Financial Analyst
– วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
– จัดทำประมาณการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธนาคาร

3. Accounting System Support
– พัฒนาและควบคุมการใช้งานระบบงานด้านบัญชี
– ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของระบบงานด้านบัญชี และประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ (ตำแหน่งที่ 1 และ 2)
สาขาบัญชี,การเงิน,MIS,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สถิติและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งที่ 3)
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access ได้เป็นอย่างดี
– สามารถเขียนโปรแกรมบัญชีขั้นพื้นฐานได้ เช่น VB (ตำแหน่งที่ 3)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV มาที่ Siriporn.Kanchart@bangkokbank.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริพรTel : 0 2230 1347 , 0 2626 4835

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.โท ทุกสาขา

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดรับสมัครงานเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.โท ทุกสาขา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา
3. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 9 อัตรา
4. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา
5. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
7. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
8. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา
9. วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
10. สถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
11. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
12. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา
13. พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
14. พนักงานสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
15. พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
16. พนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
17. โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
18. พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
19. พนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
20. พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
21. พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
22. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
23. นิติกร ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา
24. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
25. พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
26. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 / เลขานุการ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา
27. พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
โดยเปิดรับสมัคร  29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 สมัครทางเว็บไซต์
https://www.mrta.co.th/th/

ประกาศรับสมัคร

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สมัครสอบ การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-27 กันยายน 2563
รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563
ตำแหน่งที่รับมัคร
1. วิศวกร วิศวกรรมโยธา.
2. วิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้า.
3. วิศวกร วิศวกรรมเครื่องกล.
4. สถาปนิก ปริญญาโท.
5. สถาปนิก ปริญญาตรี.
6. พยาบาล
7. นักบัญชี
8. เศรษฐกร
9. นิติกร
10. บุคลากร ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ.
11. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
12. พนักงานตรวจสอบภายใน
13. พนักงานพัสดุ
14. พนักงานการเงินและบัญชี
15. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
16. พนักงานจัดการทรัพย์สิน
17. พนักงานบริหารงานทั่วไป
18. ช่างเทคนิค สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม.
19. ช่างเทคนิค สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์.
20. ช่างเทคนิค สาขาวิชาเครื่องกล.

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-27  กันยายน 2563 ที่เว็บไชต์

ประกาศรับสมัคร

 

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร รับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน วุฒิ ม.6/ปวช. 133 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร รับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน วุฒิ ม.6/ปวช. 133 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 83 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ่) จำนวน 50 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ่) ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2563 ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์

ประกาศรับสมัคร (จตุจักร) | ประกาศรับสมัคร (ทุ่งครุ่)

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information,Computer InformationSystem,Computer Science,Information Technology,Internet and E-CommerceTechnology, Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาอื่่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง วิศวกร (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง นักการตลาด (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางการตลาด

4. ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี

5. ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ 
http://www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ เปิดรับสมัคร – 3 สิงหาคม 2563

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ เปิดรับสมัคร – 3 สิงหาคม 2563

ตำแหน่ง : ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน : 12,285 บาท

ลักษณะของงาน :

1 สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ หรือจากยานพาหนะ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ต่ำกว่า 120 ครั้งต่อปี

2 สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานตาม ข้อ 1 ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้งต่อเดือน

คุณสมบัติ :

1 มีสัญชาติไทย

2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

4 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

5 ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ

6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูก ลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

8 ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนา ทุกฉบับ, ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ กองตรวจมลพิษ ส่วนแผนงานและประมวลผล ชั้น 13 พร้อมด้วย และ ทาง E-mail : pcdinspection@gmail.com

1) รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) 1 ชุด

3) สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ชุด

4) หนังสือรับรองการทำงาน หรือ ฝึกงาน 1 ชุด

5) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

6) ทะเบียนบ้าน 1 ชุด

ผู้ประสานงาน : นางสาวเบญจมาภรณ์ นพศริ /นางสาวเกศรินทร์ การสมเพียร ส่วนแผนงานและประมวลผล/กองตรวจมลพิษ pcdinspection@gmail.com กองตรวจมลพิษ โทร. 0-2298-2534,0-2298-2538 ระยะเวลารับสมัคร : 02-Jul-20 ถึง 03-Aug-20

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวนหลายอัตรา สมัคร 22ก.ค.-3ส.ค.63

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวนหลายอัตรา
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆรวม 25 อัตรา

กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

รหัสคุณวุฒิ 01
สังกัดฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ
จำนวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านการขนส่งและ Logistis ระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการนำเข้า – ส่งออก และพิธีศุลกากร มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจำหน่ายสินค้า e-Commerce และการใช้ Platform e-Marketplace รวมทั้ง
การทำตลาด e-Commerce และDigital Marketing เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและ
การเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOELF, TOEIC, TU-GET CU-TEP
เป็นต้น ที่มีอายุผลการทดสอบไม่เกิน 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และใช้งานโปรแกรม Micrasoft OFce
ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 02
สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเดิม
มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถวางแผนและดำเนินงานพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้

รหัสคุณวุฒิ 03
สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเดิม
มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทั้งพูด ทั้งเขียนได้ หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น TU-GET CU-TEP TOEIC
TOEFL IELTS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 04
สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูดและการเขียนในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม
Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น
TOEIC/ELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 05
สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 06
สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
หมายเหตุ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ
วิชาสอน
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ออกแบบระบ

รหัสคุณวุฒิ 07
สังกัดฝ่ายระบบบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Software ด้วย Net Framework เช่น C#, VB.Met.
อัตราเงินเดือน 15,590 บาท
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ASP Net, uns JAVA, JSP,Servlet
3.มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ Web Server, XML HTML๕ และ AJAX
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Sever เช่น I5, Apache, Tormcat
5. มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle และ AMicrosoft SOL Seruer
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SO. Staternent
8. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
9. สามารถทำงานเป็นทีม

รหัสคุณวุฒิ 08
สังกัดฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– วิชาการสร้างสรรค์และเขียนข่าว บทความ สำหรับสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
– วิชาการบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
– วิชาการประยุกต์ใช้กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาพลักษณ์องค์กร
(ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู้ความสามารถทั่วไป

รหัสคุณวุฒิ 09
สังกัดฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แนวทางและวิธีปฏิบัติิเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน วิธีการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานภายใน
สถานประกอบกิจการ

รหัสคุณวุฒิ 10
สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านดิจิทัล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– วิชาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

รหัสคุณวุฒิ 11
สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel uaeseuu System Application Program (SAP)

รหัสคุณวุฒิ 12
สังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล
จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
– ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูล (DBMS) โดยใช้ Oracle/Microsoft SQL,Server
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูล NOSQL โดยใช้ MongoDB
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ Hadoop Big Data
– มีความรู้ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows
– มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา C# .NET, Java, C/C++ หรือ Phyton เป็นต้น
– มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NOSQL และ PL/SQL ในการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 13
สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
– ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ด้านระบบ WAN, LAN, WLAN,TC/IP เป็นอย่างดี
๒. มีความรู้ด้าน Network Security เบื้องต้น
มีความรู้ในการออกแบบติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น Switch Router เป็นต้น
๔. สามารถปรับปรุง และบำรุงรักษาเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
๕. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๗. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
๘. สามารถทำงานเป็นทีมงานได้

รหัสคุณวุฒิ 14
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) แขนงไฟฟ้ากำลังระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร

รหัสคุณวุฒิ 15
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่น้อยกว่าภาคีสถาปนิก
จากสภาสถาปนิก โดยมีความรู้ความชำนาญสามารถออกแบบเขียนแบบด้วยความพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad
และสามารถนำเสนองานด้วยการขึ้นโมเดลด้วยโปรแกรม ๓ มิติ เช่น โปรแกรม ARCHICAD หรือ 3DMAX
หรือ SKETCH UP หรือ RAVIT เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 16
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
โดยมีความรู้ความชำนาญด้านการสำรวจที่ดิน การทำแผนที่ การคำนวณหาค่าระดับสูง-ต่ำ ของพื้นที่ การหาปริมาณ
ดินตัด ดินถม รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือสำรวจได้ทุกชนิด และสามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
Auto Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 17
สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– หลักการบัญชี
– หลักภาษีอากร
– การใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี

รหัสคุณวุฒิ 18
สังกัดฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
วิชาสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ภาคทฤษฎี
การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ระบบเบนซินหัวฉีด
ระบบดีเซลคอมมอนเรล ,
ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศรถยนต์
ระบบเบรกและช่วงล่าง
พลังงานทดแทน

การรับสมัคร
สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
http://job.thailandpost.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

 

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

รับ วุฒิ ป.ตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 223 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 223 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 โดยมีอัตรารับสมัครเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 29 อัตรา และสํานักงานส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ จํานวน 194 อัตรา รวมจํานวน 223 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบการรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่ กฟภ. กําหนด ภายในวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ 
http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563”

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา สามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง ได้ที่นี่เลย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงิน การธนาคาร ชั้นนำของไทย มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ธนาคารกรุงไทย โดยมามีราบละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงานว่างมีดังนี้

 1. Sales & marketing Supervisor
 2. Call Center ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว(โบ๊เบ๊)
 3. Programmer (ระบบสารสนเทศงานพิมพ์) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
 4. KTB English Call center Agent
 5. พนักงานปฏิบัติการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
 6. หัวหน้าส่วนงานดูแลความสะอาดและภูมิทัศน์ (ศูนย์ฝึกอบรม)
 7. รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
 8. Management Trainee
 9. Call Center ประจำอาคารปรีชาคอมเพล็กซ์(MRT สุทธิสาร)
 10. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

สมัครงานธนาคารกรุงไทย  >>>>สมัครงานกรุงไทย<<<

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 383 อัตรา วุฒิ/ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 383 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ
1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร จำนวน 177 อัตรา
2. นักธรณีวิทยา จำนวน 3 อัตรา
3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
4. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
5. นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
6. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
7. วิทยากร 45 อัตรา
8. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
9. ช่าง จำนวน 124 อัตรา
10. พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
11. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
– ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร
– กำหนดอายุ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้
– ปวส. ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
– ปริญญาตรี ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
– ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานปี 2563 ตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ
1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
– ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร
– กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศเตรียมเปิดสอบ