jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 รวมงานกว่า 1,000,000 อัตรา

กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 พบกับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวนกว่า 1,000,000 อัตรา เพื่อให้คนไทยมีงานทำ รวมถึงการจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98-99 ภายในงานแบ่งเป็นโซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการ การสาธิต และแนะแนวอาชีพ เป็นต้น

ข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ตำแหน่งงานว่างรอการบรรจุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 อัตรา แบ่งออกเป็น
1. ตำแหน่งงานว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา
2. ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา
3. ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา
4. การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา
5. การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา
6. ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 คน

การเตรียมการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 นั้นจะมีการรวบรวมตำแหน่งงานว่างที่ทุกหน่วยงานต้องการรับสมัครเพื่อนำไปจับคู่กับผู้ที่มาสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะมีตำแหน่งงานว่างจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จะนำไปรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทํา.com และ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาและร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมและจะนำไปสู่การจับคู่ตำแหน่งงานได้ดีขึ้น ผู้ที่ต้องการหางานทำสามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างได้จากเว็บไซต์ รวมถึงเข้าไปลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยการหาตำแหน่งงานว่างสามารถหาข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัคร จากประเภทงาน, ตำแหน่งงาน และจากพื้นที่

สำหรับผู้ที่ต้องการไปสมัครงานในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานไปหลาย ๆ ชุด ทั้งสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรการฝึกอบรมต่าง ๆ, สำเนาใบผ่านงานหรือใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเก่า, รูปถ่าย และเรซูเม่ รวมถึงฝึกซ้อมในการแนะนำตัวอย่างสั้น ๆ เช่นประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ทักษะและความสามารถ ที่สำคัญคือหาความรู้เกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานที่เราจะสมัคร เลือกเสื้อผ้าและรองเท้าในแบบที่เรียบร้อยและดูเป็นทางการ เตรียมปากกาไปด้วยหลาย ๆ แท่ง และควรไปแต่เช้าเพื่อที่จะได้มีเวลาไปสมัครหลาย ๆ บริษัท

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 17 – 21 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 17 – 21 สิงหาคม 2563

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,500 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาล
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกทั่วไป (มีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย)

3.การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) อาเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรีตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 083-3728559 (ครูวรายุฑ พิสิทธิ์ไพบูลย์), 080-6586294 (ครูจตุรงค์ แย้มเยื้อน)

ละเอียดประกาศรับสมัคร  – ไฟล์แนบ

 

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 57 อัตรา สมัคร 5-31 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 57 อัตรา สมัคร 5-31 สิงหาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

สำนักการคลัง
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สำนักการช่าง
– ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

สำนักการศึกษา
– ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 อัตรา

1.1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ จำนวน 10 อัตรา
– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา
– คนงาน จำนวน 3 อัตรา
– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 อัตรา

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 5 – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร – ไฟล์แนบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สอบครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 29 ก.ค. – 4 ส.ค.2563

ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกพลศึกษาสมัคร 29 ก.ค. – 4 ส.ค.2563  

ด้วยโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกพลศึกษา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน (เดือนสิงหาคม 2563 – เมษายน 2564) อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน (เดือนสิงหาคม 2563 – เมษายน 2564)

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ ห้องธุรการ อาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 4 สิงหาคม 2563 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

รายละเอียดประกาศรับสมัคร –ไฟล์แนบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สอบครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 22 ก.ค.-5ส.ค.2563

ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 22 ก.ค.-5ส.ค.2563

ด้วยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. (ในวันราชการ ) สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐๓๘ ๖๕๑ ๙๗๑

รายละเอียดประกาศรับสมัครไฟล์

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. จำนวน 10,438 อัตรา

สอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 รอบทั่วไป รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการสอบครู ประจำปี 2563
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
รับสมัคร วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ภาค ข วันที่ 30 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 7 กันยายน 2563

สอบครูผู้ช่วย
สอบครูผู้ช่วย

ลิงค์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2563

1
กรุงเทพมหานคร
2
กระบี่
3
กาญจนบุรี
4
กาฬสินธุ์
5
กำแพงเพชร
6
ขอนแก่น
7
จันทบุรี
8
ฉะเชิงเทรา
9
ชลบุรี
10
ชัยนาท
11
ชัยภูมิ
12
ชุมพร
13
เชียงราย
14
เชียงใหม่
15
ตรัง
16
ตราด
17
ตาก
18
นครนายก
19
นครปฐม
20
นครพนม
21
นครราชสีมา
22
นครศรีธรรมราช
23
นครสวรรค์
24
นนทบุรี
25
นราธิวาส
26
น่าน
27
บุรีรัมย์
28
บึงกาฬ
29
ปทุมธานี
30
ประจวบคีรีขันธ์
31
ปราจีนบุรี
32
ปัตตานี
33
พระนครศรีอยุธยา
34
พังงา
35
พัทลุง
36
พิจิตร
37
พิษณุโลก
38
เพชรบุรี
39
เพชรบูรณ์
40
แพร่
41
พะเยา
42
ภูเก็ต
43
มหาสารคาม
44
แม่ฮ่องสอน
45
มุกดาหาร
46
ยะลา
47
ยโสธร
48
ร้อยเอ็ด
49
ระนอง
50
ระยอง
51
ราชบุรี
52
ลพบุรี
53
ลำปาง
54
ลำพูน
55
เลย
56
ศรีสะเกษ
57
สกลนคร
58
สงขลา
59
สตูล
60
สมุทรปราการ
61
สมุทรสงคราม
62
สมุทรสาคร
63
สระบุรี
64
สระแก้ว
65
สุพรรณบุรี
66
สิงห์บุรี
67
สุโขทัย
68
สุราษฎร์ธานี
69
สุรินทร์
70
หนองคาย
71
หนองบัวลำภู
72
อ่างทอง
73
อุดรธานี
74
อุตรดิตถ์
75
อุทัยธานี
76
อุบลราชธานี
77
อำนาจเจริญ
78
สำนักงานการศึกษาพิเศษ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

หางานราชการ สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป 318 อัตรา

สำนักงาน กศน. เปิดสอบเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป จำนวน 318 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2563

หางานราชการ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563

หางานราชการ
หางานราชการ

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 224 อัตรา
หน่วยที่ 2 พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 81 อัตรา
หน่วยที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 9 อัตรา
หน่วยที่ 4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.personnel-nfe.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

jobbnk สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.) เขต 29 อุบลราชธานี รับครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 29 อุบลราชธานี รับครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา

1. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
6. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
8. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
9. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
10. วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
11. วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร