jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 17 – 21 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 17 – 21 สิงหาคม 2563

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,500 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาล
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกทั่วไป (มีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย)

3.การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) อาเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรีตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 083-3728559 (ครูวรายุฑ พิสิทธิ์ไพบูลย์), 080-6586294 (ครูจตุรงค์ แย้มเยื้อน)

ละเอียดประกาศรับสมัคร  – ไฟล์แนบ