jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สอบครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 29 ก.ค. – 4 ส.ค.2563

ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกพลศึกษาสมัคร 29 ก.ค. – 4 ส.ค.2563  

ด้วยโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกพลศึกษา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน (เดือนสิงหาคม 2563 – เมษายน 2564) อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน (เดือนสิงหาคม 2563 – เมษายน 2564)

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ ห้องธุรการ อาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 4 สิงหาคม 2563 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

รายละเอียดประกาศรับสมัคร –ไฟล์แนบ