jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สอบครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 22 ก.ค.-5ส.ค.2563

ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 22 ก.ค.-5ส.ค.2563

ด้วยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. (ในวันราชการ ) สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐๓๘ ๖๕๑ ๙๗๑

รายละเอียดประกาศรับสมัครไฟล์