jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สอบครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 29 ก.ค. – 4 ส.ค.2563

ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกพลศึกษาสมัคร 29 ก.ค. – 4 ส.ค.2563  

ด้วยโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกพลศึกษา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน (เดือนสิงหาคม 2563 – เมษายน 2564) อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน (เดือนสิงหาคม 2563 – เมษายน 2564)

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ ห้องธุรการ อาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 4 สิงหาคม 2563 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

รายละเอียดประกาศรับสมัคร –ไฟล์แนบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สอบครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 22 ก.ค.-5ส.ค.2563

ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 22 ก.ค.-5ส.ค.2563

ด้วยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. (ในวันราชการ ) สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐๓๘ ๖๕๑ ๙๗๑

รายละเอียดประกาศรับสมัครไฟล์

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. จำนวน 10,438 อัตรา

สอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 รอบทั่วไป รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการสอบครู ประจำปี 2563
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
รับสมัคร วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ภาค ข วันที่ 30 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 7 กันยายน 2563

สอบครูผู้ช่วย
สอบครูผู้ช่วย

ลิงค์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2563

1
กรุงเทพมหานคร
2
กระบี่
3
กาญจนบุรี
4
กาฬสินธุ์
5
กำแพงเพชร
6
ขอนแก่น
7
จันทบุรี
8
ฉะเชิงเทรา
9
ชลบุรี
10
ชัยนาท
11
ชัยภูมิ
12
ชุมพร
13
เชียงราย
14
เชียงใหม่
15
ตรัง
16
ตราด
17
ตาก
18
นครนายก
19
นครปฐม
20
นครพนม
21
นครราชสีมา
22
นครศรีธรรมราช
23
นครสวรรค์
24
นนทบุรี
25
นราธิวาส
26
น่าน
27
บุรีรัมย์
28
บึงกาฬ
29
ปทุมธานี
30
ประจวบคีรีขันธ์
31
ปราจีนบุรี
32
ปัตตานี
33
พระนครศรีอยุธยา
34
พังงา
35
พัทลุง
36
พิจิตร
37
พิษณุโลก
38
เพชรบุรี
39
เพชรบูรณ์
40
แพร่
41
พะเยา
42
ภูเก็ต
43
มหาสารคาม
44
แม่ฮ่องสอน
45
มุกดาหาร
46
ยะลา
47
ยโสธร
48
ร้อยเอ็ด
49
ระนอง
50
ระยอง
51
ราชบุรี
52
ลพบุรี
53
ลำปาง
54
ลำพูน
55
เลย
56
ศรีสะเกษ
57
สกลนคร
58
สงขลา
59
สตูล
60
สมุทรปราการ
61
สมุทรสงคราม
62
สมุทรสาคร
63
สระบุรี
64
สระแก้ว
65
สุพรรณบุรี
66
สิงห์บุรี
67
สุโขทัย
68
สุราษฎร์ธานี
69
สุรินทร์
70
หนองคาย
71
หนองบัวลำภู
72
อ่างทอง
73
อุดรธานี
74
อุตรดิตถ์
75
อุทัยธานี
76
อุบลราชธานี
77
อำนาจเจริญ
78
สำนักงานการศึกษาพิเศษ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

โรงเรียนพานพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัคร 2-24 มีนาคม2563

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแนะแนว จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 10,000.- บาท (ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. – 30 ก.ย.2563)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกแนะแนวการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ.2547
4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ การประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง 2-24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ที่ทำงานบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-1512

สถานที่เปิดสอบ โรงเรียนพานพิทยาคม (Phanphittayakom School) 816 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  57120 โทรศัพท์ 0-5372-1512 มือถือ. 09-4706-4411 โทรสาร. 0-5372-2577 (ในเวลาทำการเท่านั้น)