jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 96 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

รายละเอียด
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
1.ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
จํานวน 96 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
– ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง –
– อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของ การรับสมัคร
– เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า เซน 160 ติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

การรับสมัคร
วันที่เปิดรับสมัคร 3 พฤศจิกายน  – 25 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์
http://www.immigrationadmission.com/

ประกาศรับสมัคร